Photo of Chapter Arts Centre Cardiff

Mae’r rhestriad lleol arfaethedig yn ffurfio rhan o fersiwn ddrafft Rhestr adeiladau Caerdydd o ddiddordeb hanesyddol neu bensaernïol lleol - Tafarndai, Gwestai a Chlybiau (presennol a chynt).

Cyfeirnod Adeilad

67 Canolfan Gelfyddydau’r Chapter

Dyddiad

1907 onwards

Cyfeiriad

Canolfan Gelfyddydau Chapter, Market Rd, Caerdydd CF5 1QE

Download site boundary plan.

Ward

Treganna

Hanes

Ym 1854, nododd y Cyngor Bwrdeistref ‘lain o dir y bwriedid ei chymryd ar gyfer marchnad wartheg a gynigiwyd ym Maes y Tyrpeg ger Heol y Bont-faen’ (Archifau Morgannwg, cyf: BC/S/X/109). Adneuwyd cynlluniau ym 1857 (Archifau Morgannwg, cyf: Q/D/P/171) ac, erbyn map 1886 yr AO (a arolygwyd rhwng 1875 a 1881), gellir gweld yr adeilad yn meddiannu safle mawr wedi’i ffinio gan Heol y Bont-faen i’r de, Heol Llandaf i’r dwyrain, Market Road i’r gorllewin a Carmarthen Street i’r gogledd (gweler map 1900 yr AO).

 

Ar ôl cau’r farchnad (ond gan gadw ei lladd-dai i’r gogledd), agorodd Ysgol Uwchradd Ddinesig Treganna ar y safle ym 1907, gydag 85 o ddisgyblion. Y prifathro a’r brifathrawes gyntaf oedd Walter Brockington ac Elizabeth Abbott. Dechreuodd yntau ar £300 y flwyddyn gan godi i £400, a hithau ar £200 gan godi i £250.

 

Gwrthododd y Bwrdd Addysg ariannu’r ysgol nes ychwanegu bloc labordai a chelf ym 1909, yn ôl dyluniadau gan y Penseiri James & Morgan.1

 

Ailenwyd yr adeilad yn Ysgol Uwchradd Treganna ym 1933.

 

Ym 1941 cafodd ei tharo gan fom a ddinistriodd rannau o’r ysgol (gan gynnwys llawer o’r to), yr organ newydd ei gosod, a rhai o gofnodion yr ysgol. Gellir gweld maint y difrod yn yr awyrlun o tua 1950. Ni chafodd yr ysgol ei hadfer yn llwyr tan fis Medi 1951.

 

Mae cyn-ddisgyblion yn cynnwys John Toshack, rheolwr tîm pêl-droed Cymru rhwng 2004 a 2010 a, chyn hynny, Real Madrid.

 

Symudodd yr ysgol i safle newydd ym 1962.

 

Agorodd yr adeiladau i’r cyhoedd ar ffurf Canolfan Gelfyddydau Chapter ym 1971, dair blynedd ar ôl i artistiaid lleol ddychmygu canolfan gelfyddydau i Gymru am y tro cyntaf. Roedd yr ymdrech codi arian i sefydlu’r ganolfan yn cynnwys cyngerdd 12 awr yng Ngerddi Sophia lle’r oedd y bandiau yn cynnwys Pink Floyd a Black Sabbath. Trowyd rhai o’r ystafelloedd dosbarth yn oriel, a daeth neuadd yr ysgol yn theatr.

 

Yn fuan iawn daeth y ganolfan yn gartref i ystod eang o artistiaid a chrefftwyr, gan gynnwys arlunwyr, crochenwyr a gwneuthurwyr offerynnau cerdd, tra bod grwpiau amatur a phroffesiynol yn defnyddio’r adeilad fel eu canolfan. Fe wnaeth Cymdeithas Cine Caerdydd droi hen ystafell gotiau’r merched yn sinema fach.

 

Mae cael arddangos eu gwaith yn Chapter wedi helpu llawer o artistiaid yn eu gyrfaoedd cynnar, fel y cerddor John Cale a’r cyfarwyddwyr ffilmiau Justin Kerrigan a Chris Monger.

 

Enillodd gwaith adlunio’r adeilad ar gost o £2.24 miliwn gan Ash Sakula Architects Wobr RIBA Cymru yn 2010.2

 

Mae Chapter yn parhau i gynnal cynyrchiadau theatr, ffilm, dawns, celf ac animeiddio. Mae’n cyflwyno mwy na 1,000 o ddigwyddiadau bob blwyddyn, gan ddenu mwy na 800,000 o ymwelwyr y flwyddyn.3

 

1 Evening Express, 23 Mehefin 1909.

2 Chapman, T. (2010) Pensaernïaeth 10: Adeiladau’r Flwyddyn RIBA.

Disgrifiad

Adeilad brics coch mawr gyda thriniaethau carreg nadd, yn meddiannu safle yng nghanol Treganna.

 

Mae prif wedd yr adeilad yn wynebu’r gorllewin i Stryd y Farchnad. Mae’n cynnwys pilastrau brics, gwaith wedi’i fesur i’r llin-gyrsiau a phennau’r ffenestri, hanner colofnau carreg i’r ffenestri teiran, cornis carreg â deintellion ac esgytsiynau brics addurnedig. Fodd bynnag, collwyd y to ar oleddf a’r talcennau cysylltiedig yma (ac mewn mannau eraill) o ganlyniad i fomio yn ystod yr Ail Ryfel Byd (gweler yr awyrlun o tua 1950) ac ni chawsant eu hadfer erioed yn ystod yr ‘adferiad’ dilynol, a barhaodd i’r cyfnod wedi’r rhyfel.

 

Mae prif fynedfa’r adeilad bellach o Market Place.

 

Mae’r ffenestri’n gymysg, gyda phren, metel ac uPVC i’w gweld. Mae toeau ar oleddf sydd wedi goroesi i gyd wedi’u gorchuddio â llechi gyda theils crib terracotta â chaeadau rhôl.

Rheswm

Er ei fod yn adeilad o waith adeiladu graddol gyda nifer o newidiadau gan gynnwys colli rhan o’i do ar oleddf, mae’r adeilad mawr hwn yn cynnig llawer o Werth Esthetig a Hanesyddol.

 

Yn gyntaf yn ysgol am 55 mlynedd, mae’r ganolfan gelfyddydau hon wedi chwarae rhan hanfodol yn natblygiad artistig Caerdydd ers dechrau’r 1970au ac yn ganolfan Ewropeaidd bwysig ar gyfer y celfyddydau. Mae ei werth cymunedol yn uchel iawn.

Cyfeirnodau

Archifau Morgannwg

 

BC/S/X/69

Cynllun ar Adnau Gwella Caerdydd o strydoedd a thir ar gyfer marchnad wartheg

1854

 

Q/D/P/171

Marchnad Wartheg Treganna ac ati

1857

 

DLAH/15/39-40

Cynllun Gwella Caerdydd

1854

 

BC/S/X/109

Cynllun Gwella Caerdydd

1854

 

D808/5/9

Cynllun o Ysgol Uwchradd Treganna

1938

 

D808/38/2

Papurau sy’n ymwneud ag atgyweirio Ysgol Fechgyn Treganna

1941-1962

 

 

D808/22/1

Ffotograffau o addasu adeilad yr ysgol

1978

 

D1607/4/1

Cais am gymorth grant i Gyngor Celfyddydau Cymru

1983

Delweddau ychwanego

1920 OS Map showing Canton Municipal Secondary School

Ysgol Uwchradd Ddinesig Treganna, map 1920 yr AO (arolygwyd ym 1915)

 

Photo of Canton Municipal Secondary School, Date Unknown (courtesy of Cardiff Libraries)

Ysgol Uwchradd Ddinesig Treganna, Dyddiad Anhysbys (trwy garedigrwydd Llyfrgelloedd Caerdydd)

Lleoliad

Dweud eich dweud