Photo of the former Bridge Inn or Riverbank inn pub Cardiff

Mae’r rhestriad lleol arfaethedig yn ffurfio rhan o fersiwn ddrafft Rhestr adeiladau Caerdydd o ddiddordeb hanesyddol neu bensaernïol lleol - Tafarndai, Gwestai a Chlybiau (presennol a chynt).

Cyfeirnod Adeilad

60 Tafarn y Bridge/Riverbank

Dyddiad

Wedi'i sefydlu cyn 1846, ailadeiladwyd yn ddiweddarach yn y 19eg ganrif.

Cyfeiriad

2 Heol Orllewinol y Bont-faen, Trelái, Caerdydd, CF5 5BR

Download site boundary plan.

Ward

Trelái

Hanes

Roedd tafarn ar y safle hwn mor gynnar â map degwm 1846. Mae’n ymddangos fel adeilad cymharol fach o gynllun petryal, gan wynebu Heol y Bont-faen gyda gardd i’r cefn. Roedd y safle yn eiddo i Gabidwl Llandaf ac roedd Mary Lewis yn byw yno.

Ceir y cyfeiriad papur newydd cyntaf at ‘Dafarn y Bridge, Trelái’ ar 26 Tachwedd 1858 (papur newydd The Welshman), gyda chyhoeddiad o farwolaeth Mary Lewis yn 92 oed. Adnewyddwyd trwydded dan yr enw Jane Lewis ar gyfer y safle dair blynedd yn ddiweddarach (ym mis Medi 1861).

Mae tystiolaeth mapiau’n awgrymu yr ad-drefnwyd yr adeilad rhwng 1875 a 1899. Mae’n amlwg bod y rhan sydd ar ôl sy’n wynebu Heol y Bont-faen yn ei lle erbyn 1909 (gweler y lluniau), er bod datblygiad i’r cefn yn cynnwys adeilad allanol ar wahân yn wynebu’r afon.

Cymeradwywyd addasu’r safle’n fflatiau (gan gynnwys yr estyniad cefn mawr presennol a gosod ffenestri yn y wedd ogledd-ddwyreiniol) yn 2014 ar ôl cau’r dafarn.

Disgrifiad

Mae prif adain yr adeilad yn ymestyn o’r gogledd-ddwyrain i’r de-orllewin gan wynebu Heol Orllewinol y Bont-faen ac yn gyfagos i Afon Elái.

Tu blaen deulawr braidd yn anghymesur â phum bae, wedi’i ffurfio o garreg Pennant lanw. Pennau ffenestri bwa cylchrannol uchel mewn gwaith brics llwydfelyn (wedi’u paentio erbyn hyn) gyda manylion llin-fowldin terracotta. Cwrs bargodion â deintellion mewn brics coch a llwydfelyn. Pediment sgrôl i’r drws canolog. Mae hen agoriad drws wedi’i flocio rhwng Bae 1 a Bae 2. To llechi hanner talcen slip clun artiffisial. Conglfeini brics llwydfelyn.

Diwygiwyd y pen gogledd-ddwyreiniol yn 2014, gyda drysau dwbl balconi ffug a ffenestri ymylol i bob llawr. Estyniad cefn hir, modern gyda manylion tebyg.

Rheswm

Mae wedi cadw peth cymeriad ar ôl cael ei addasu sy’n rhoi Diddordeb Pensaernïol a Hanesyddol i’r safle.

Er ei bod bellach ar gau, mae hanes hir tafarn ar y safle hwn yn rhoi rhywfaint o Werth Cymunedol i’r adeilad.

Cyfeirnodau

BC/S/1/37749

1948. Arwydd, Tafarn y Bridge, Trelái.

 

BC/S/1/38325

1949. Gwelliannau yn y dafarn, Tafarn y Bridge, Heol y Bont-faen.

 

BC/S/1/45617

1955. Newidiadau i’r Dafarn, Tafarn y Bridge, Trelái.

 

DCONC/6/11a-e

1923-1954

Cynlluniau.

Delweddau ychwanego

Photo of the Bridge Inn Cardiff, 1911

Tafarn y Bridge, 1911

 

Photo of the Bridge Inn Cardiff, 1915

Tafarn y Bridge, 1915

Lleoliad

Dweud eich dweud