Photo of The Ty Mawr Arms pub Cardiff

Mae’r rhestriad lleol arfaethedig yn ffurfio rhan o fersiwn ddrafft Rhestr adeiladau Caerdydd o ddiddordeb hanesyddol neu bensaernïol lleol - Tafarndai, Gwestai a Chlybiau (presennol a chynt).

Cyfeirnod Adeilad

45 Tŷ Mawr Arms

Dyddiad

1700au neu ddechrau'r 1800au

Cyfeiriad

Graig Road, CF14 0UF

Download site boundary plan.

Ward

Llys-faen a Ddraenen

Hanes

Mae Tŷ Mawr yn dŷ hanesyddol ar lethr y Graig gyda golwg dros Llys-faen. Fe’i hadeiladwyd fel ffermdy yn y 18fed ganrif i ddechrau’r 19eg ganrif.1

Mae map Budgen o 1811 yn dangos yr eiddo fel ‘Red House.

Mae ‘Tŷ Mawr Farm’ yn cael ei gofnodi yn arolwg degwm 1845, gyda John Homfray (o un o Linachau Haearn mawr Cymru) yn dal y fferm 57 erw ‘mewn llaw’.2 Ceir mynediad i’r fferm o Graig Road, gyda threfniant ‘cynllun cwrt’: ffermdy i’r dwyrain a dwy adain allanol yn amgáu’r iard yn rhannol i’r gorllewin.

Mae map 1885 yr AO (a arolygwyd ym 1875) yn dangos mwy o fanylion. Mae’n ymddangos bod ffurf y cynllun wedi newid, gyda’r tŷ wedi’i ailadeiladu/estyn a’r hen ysgubor yn uniongyrchol i’r gorllewin bellach wedi’i hongli i’r gogledd. Mae adain wedi’i hestyn i ffin ddeheuol yr iard, gydag adeiledd ychwanegol i’r dwyrain. Dangosir gardd a pherllan wedi’u hamgáu i’r de a’r dwyrain.

Mae’r cynllun hwn yn parhau i fod heb ei newid yn sylfaenol tan fap 1946 yr AO (a arolygwyd ym 1940), ac erbyn hynny mae yna fwy o adeiladau allanol.

O ychydig wedi’r Ail Ryfel Byd, cafodd cŵn cadno grŵp Helfa Llys-faen yr ardal eu cadw mewn cynelau yn Tŷ Mawr nes iddo ddod yn dafarn yn y 1960au.

Cynhaliodd RCHAHMW sesiwn gofnodi frys yn 2000, cyn newid arfaethedig.3

 

1 Gweler https://coflein.gov.uk/cy/safle/20189/

2 Roedd John Homfray yn ddisgynnydd uniongyrchol i Syr Jeremiah Homfray, aelod o un o  “linachau haearn” mawr Cymru. Prynodd Ystâd Castell Penllyn ym 1846 am £18,000.

3 Gweler Archif RCAHMW Rhifau 6339483, 6006330, 6179309.

Disgrifiad

Saif yr hen ffermdy ym mhen dwyreiniol y cyfadeilad fferm ‘cynllun cwrt’, gyda’r cyfan yn dal o fewn ei gwrtil gardd mwy. Mae’n adeilad deulawr tri bae gyda rendrad wedi’i baentio’n wyn. Ffenestri uPVC modern. Mae portsh canolog â tho ar oleddf i’r tu blaen. Mae gan yr adeilad do llechi ar oleddf. Ffenestr ddormer fawr a tho sleid gathod i’r cefn. Cyrn simneiau brics coch i’r ddau dalcen.

Mae gan yr ysgubor sydd wedi’i hongli ym mhen gorllewinol y ffermdy (sy’n dyddio o 1845-1885) do llechi ar oleddf ond mae bellach wedi’i orchuddio gan adeiledd to ar oleddf o ddiwedd yr 20fed ganrif a adeiladwyd o fewn buarth y fferm ac sy’n rhedeg yn gyfochrog â’r tu blaen (gydag estyniadau mawr ar oleddf i’r de). I’r cefn, estyniadau modern helaeth â thoeau gwastad, sydd hefyd yn ymestyn y tu ôl i’r tŷ.

Mae’r buarth wedi’i hamgáu o hyd i’r gorllewin gan ysgubor sylweddol – mae agoriadau mawr yn ei gweddau dwyreiniol a deheuol yn dangos bod hyn unwaith yn gweithredu fel sied gerti neu gysgodfan. To llechi ar oleddf.

Rheswm

Hen dyddyn mawr gyda nifer o adeiladau o’r 19eg ganrif sy’n dal i ddynodi ei swyddogaeth hanesyddol. Gwerth Hanesyddol ac Esthetig.

Mae rhyw 60 mlynedd o fod yn dafarn yn rhoi Gwerth Cymunedol i’r adeilad.

Cyfeirnodau

I gael y Manylion Gwerthu ac ati, gweler cofnod llawn Archifau Morgannwg:

 

DSA/6/463/1

DSA/12/3196

DSA/12/4960

GD/LA/15/287

Delweddau ychwanego

1845 Tithe Map showing the site of The Mawr Arms pub Cardiff

Map Degwm 1845

 

1885 OS map showing the site of the Ty Mawr Arms pub Cardiff

1875, Cyhoeddwyd 1885.  Taflen Sir Fynwy XXXII

Lleoliad

Dweud eich dweud