Photo of The Three Elms pub Cardiff

Mae’r rhestriad lleol arfaethedig yn ffurfio rhan o fersiwn ddrafft Rhestr adeiladau Caerdydd o ddiddordeb hanesyddol neu bensaernïol lleol - Tafarndai, Gwestai a Chlybiau (presennol a chynt).

Cyfeirnod Adeilad

44 Three Elms

Dyddiad

Ailadeiladwyd ym 1913 ond roedd tafarn llawer cynharach ar y safle hwn

Cyfeiriad

Heol Merthyr, CF14 1JE

Download site boundary plan.

Ward

Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais

Hanes

Yn hanesyddol, adwaenid Comin yr Eglwys Newydd fel Gwaun Treoda. Roedd y rhan fwyaf ohono o fewn y faenor hynafol (Arglwyddiaeth Caerdydd) a oedd, erbyn diwedd y 18fed ganrif, wedi trosglwyddo i’r teulu Bute. Roedd rhan lai, lle saif Capel Ararat erbyn hyn, yn rhan o faenor y Rhath Keynsham, yr oedd Is-iarll Tredegar yn ei harglwydd maenoraidd. Erbyn diwedd y 19eg ganrif, roedd Cyngor Plwyf yr Eglwys Newydd yn awyddus i gaffael y Comin a gwnaeth sawl cais aflwyddiannus i Ardalyddion Bute rhwng 1895 a 1922. Gwnaeth y Cyngor gysylltu ag Ystâd Tredegar ym 1923 gyda’r bwriad o gaffael yr hawliau maenoraidd i’r rhan honno o’r Comin, ond nid tan fis Hydref 1925 y cytunodd yr Arglwydd Tredegar a’i ymddiriedolwyr i’r cais a nodi y byddai’r weithred o drawsgludo yn cael ei chyflawni yn gynnar ym 1926. Adroddwyd hefyd fod yr Arglwydd Bute wedi gwrthod yr un cais ar y pryd hwnnw.1

Saif tafarn modern y Three Elms ar safle tafarn lawer hŷn, a oedd yn dyddio’n ôl i o leiaf 1811.2

Ceir y dystiolaeth papur newydd gyntaf ar gyfer yr adeilad ym 1812 pan gynigiodd James Stephens o’r Three Elms wobr am wybodaeth am gaseg ddu “o’r math y gellir ei gyfrwyo” a oedd ar goll.

Ym 1817, cofnodir ei fod yn cynnwys stabl, gweithdy saer coed a gefail.3 Am ran helaeth o’r 19eg ganrif gynnar, roedd y Three Elms ym meddiant y teulu Lewis. Y tenant oedd Lewis Lewis ym 1828 pan oedd y dafarn ar werth. Yn ôl y disgrifiad, roedd gan y safle “ddau fwthyn, a stablau gyda phymtheg bocs rasio a hela”.  Cafodd y tafarnwr Edward Lewis ei garcharu ym 1829 am fod yn ddyledwr.

Yn arolwg degwm 1840, nodir mai Lewis Lewis yw’r meddiannydd a dangosir adeilad cynllun sgwâr ymhlith y comins, gydag estyniad cefn ac adeilad allanol bach i’w gwrtil. Ni ellir ond tybio mai dyma adeilad y stablau (gan ei bod yn ymddangos bod llociau gwag ger y nant i’r gogledd-orllewin), er ei fod i’w weld braidd yn fach i ddarparu pymtheg bocs rhydd. Roedd y teulu Lewis yn dal i feddiannu’r Three Elms ym 1851. Erbyn map cyntaf yr AO ym 1886 (a arolygwyd 1875-81), ymddengys fod y safle wedi’i estyn yn sylweddol, gydag adeiladau ategol pellach i’r de o’r ardd a rhes o adeiladau i’r gogledd-ddwyrain (o fewn yr hen lociau hynny ger y nant). Gwelir yr adeiladau diweddarach hynny ar y cerdyn post dyddiedig c.1906, gyda’r hyn sy’n ymddangos fel y Three Elms i’w gweld y tu ôl iddynt.

Ailadeiladwyd y dafarn ym 1913, yn ôl dyluniadau’r pensaer Sidney Williams,4 ar gyfer Ely Brewery Co Ltd. A hwythau’n wynebu’r ffordd, mae nifer o’r adeiladau allanol wedi’u cadw (neu eu hailadeiladu), gyda Williams hefyd yn diwygio system ddraenio’r stablau ym 1915. Gwelir y trefniant hwn ar fap 1922 yr AO (arolygwyd 1915).

Gwnaed rhagor o newidiadau ym 1923, er bod yr un cynllun cyffredinol i’w weld o hyd ar fap c.1947 yr AO (arolygwyd 1938). Dim ond ar fap 1952 yr AO (a arolygwyd 1948) y gwelir rhagor o newidiadau: mae estyniad mawr i gefn y Dafarn yn cysylltu â’r adeilad allanol i’r de-orllewin a gwelir adeiledd arall i’r de o’r cwrtil. Mae rhan o’r rhes ger y nant wedi’i cholli erbyn y dyddiad hwn.

Gwelir y trefniant hwn yn fanylach ar fap 1959 yr AO (diwygiwyd 1957). Erbyn 1970, roedd estyniadau mawr eraill wedi’u hadeiladu i’r gogledd a’r de. Ceir rhagor o ychwanegiadau yn ddiweddarach yn yr 20fed ganrif.

 

1  Parciau Caerdydd – http://www.cardiffparks.org.uk/otheropenspaces/whitchurchcommon/index.shtml

2 ibid

3 HistoryPoints.org – https://historypoints.org/index.php?page=the-three-elms-and-gwaun-treoda

4 Pensaer cynhyrchiol yng Nghaerdydd a gynlluniodd hefyd waith ailadeiladu Tafarn y (Black) Griffin yn Llys-faen (1924), estyniadau i Ysbyty Glan Elái yn Sain Ffagan, yr Ysgol Fabanod yn Philog Road yn yr Eglwys Newydd, newidiadau i Fragdy Trelái a sawl eiddo domestig.

Disgrifiad

Mae’r Three Elms yn adeilad mawr wedi’i ysbrydoli gan y mudiad Celfyddyd a Chrefft gyda manylion ‘gwerinol’ o ddechrau’r 20fed ganrif.  Bron yn sgwâr o ran cynllun, mae rhan wreiddiol yr adeilad o fewn llain fawr sy’n wynebu Heol Merthyr. Mae’n cynnwys dau lawr, gyda tho teils clai serth ar oleddf yn y tu blaen a’r tu cefn ac adain dalcennog berpendicwlar groestoriadol yn y gorllewin.

Mae goleddf hir y to blaen yn cynnwys dwy ffenestr ddormer flwch â thoeau gwastad (gyda ffenestri uPVC). Mae’n ymestyn i orchuddio gwedd flaen unllawr isel gyda rhediad o 8 ffenestr adeiniog pren aml-gwarel a phortsh mynedfa canolog (gyda manylion ‘amrant’ i’w do). Mae ffenestr fae ffasedog ar y llawr gwaelod i’r wedd flaen dalcennog ar yr ochr dde, gyda ffenestri adeiniog pren aml-gwarel gwreiddiol o hyd sy’n cynnwys gwydr lliw. Mae ffenestri adeiniog gwreiddiol cydweddog gerllaw. Uchod, mae ffenestr fawr (uPVC erbyn hyn) a tho gyda bargodion â chorbelau addurnol. Mae dau gorn simnai amlwg i’r to (gyda thrydydd un i’r goleddf cefn) wedi’u hadeiladu â brics gyda manylion corbelog cain. Mae’r cyfan wedi’i rendro mewn plastr garw a’i baentio.

Mae nifer o gytyfiannau unllawr yr 20fed ganrif i’r dwyrain a’r de o’r adeilad, o faint sylweddol a dyddiadau amrywiol.

Mae’n ymddangos bod yr adeilad allanol i’r gorllewin yn dyddio o’r cyfnod cyn c.1880 ac efallai mai hwn yw’r hen adeilad y stablau.

Rheswm

Er bod ychwanegiadau ac addasiadau diweddarach wedi amharu rhywfaint arni, mae’r Three Elms yn dafarn amlwg wedi’i hadeiladu’n gain yn yr arddull Celfyddyd a Chrefft sy’n cadw llawer o’i chymeriad allanol o hyd. Gwerth Hanesyddol ac Esthetig.

Bu tafarn ar y safle hwn ers dros 200 mlynedd. Mae’r sefydliad presennol wedi bod ar y safle ers dros 100 mlynedd, ac mae pob un yn rhoi Gwerth Cymunedol sylweddol.

Cyfeirnodau

Archifau Morgannwg

DCONC/6/140a-h

Gwesty’r Three Elms, Yr Eglwys Newydd

1947-1953

Cynlluniau.

DRB/H/17/1-183

Cofnodion y Rhondda Valley Brewery Co. Ltd/Rhondda Valley Breweries Co. Ltd./Ely Brewery Co. Ltd.

1836 – 1957

Gweithredoedd a phapurau eraill sy’n ymwneud â thafarndai ac eiddo arall

153/1-2. Tafarn y Three Elms, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd

Lib/6/6

Pamffled – Three Elms Hotel, Whitchurch – an inn with a history

Awdur: Mills, T.W.

Cyhoeddwr. Mild and Bitter

1954

RDC/S/2/1913/45

Ailadeiladu tafarn y Three Elms, Yr Eglwys Newydd

1913 – Pensaer: Sidney Williams – Datblygwr: Ely Brewery Co Ltd

Cynlluniau, gan gynnwys gweddluniau

RDC/S/2/1915/39

Draenio Sefydlog, Gwesty’r Three Elms, Yr Eglwys Newydd

1915 – Pensaer: Sidney Williams – Datblygwr: Ely Brewery Co Ltd

Cynlluniau, gan gynnwys gweddluniau

RDC/S/2/1915/72

Draenio’r Stablau, Gwesty’r Three Elms, Yr Eglwys Newydd

1915 – Pensaer: Sidney Williams – Datblygwr: Ely Brewery Co Ltd

Cynlluniau, gan gynnwys gweddluniau

RDC/S/2/1923/21

Addasiadau, Gwesty’r Three Elms, Waun Treoda, Yr Eglwys Newydd

1923 – Pensaer: Anhysbys – Datblygwr: Rhondda Valley & Ely Breweries Ltd

Cynlluniau, gan gynnwys gweddluniau

RDC/S/9

Cynllun ac adrannau o bont ddur ger y Three Elms, Yr Eglwys Newydd

c1900

Delweddau ychwanego

1840 Tithe Map showing the site of the Three Elms pub Cardiff

Map Degwm 1840

 

1913 Drawing of the Three Elms pub Cardiff

Prif wedd gan Sidney Williams, 1913

Lleoliad

Dweud eich dweud