Photo of The Old Cottage pub Cardiff

Mae’r rhestriad lleol arfaethedig yn ffurfio rhan o fersiwn ddrafft Rhestr adeiladau Caerdydd o ddiddordeb hanesyddol neu bensaernïol lleol - Tafarndai, Gwestai a Chlybiau (presennol a chynt).

Cyfeirnod Adeilad

32 Old Cottage

Dyddiad

Tarddu o 1811

Cyfeiriad

Old Cottage, Heol y Berllan Geirios, CF14 0UE

Download site boundary plan.

Ward

Llys-faen a Ddraenen

Hanes

Efallai bod yr adeilad gwreiddiol i’w weld mor gynnar â map Thomas Budgen ym 1811.

Gellir olrhain tarddiad cynharaf a gadarnhawyd o’r Old Cottage i fap degwm 1846, lle mae’n cael ei ddangos fel Tyddyn (wedi’i amgylchynu gan dir âr). Mae dosraniad atodol mis Ionawr 1903 yn dangos bod y safle’n eiddo i’r Parchedig Benjamin Jones ac yn cael ei feddiannu ganddo.

Mae map cyntaf yr AO o 1875 yn dangos bod yr adeilad wedi’i estyn a’i enwi’n ‘Velindre Cottage’.

Mae’n ymddangos bod map 1915 yr AO yn dangos bod yr adeilad wedi’i rannu’n glir yn ei hanner, gyda bythynnod newydd eraill wedi’u hadeiladu i’r dwyrain (ym 1909).

Mae mwy o ddatblygiad graddfa fach i’r gorllewin erbyn 1940.

Nid yw’n glir pryd y cafodd yr adeilad ei droi’n dafarndy; yn ôl pob tebyg yn y cyfnod wedi’r rhyfel oedd hyn pan gafodd cefn yr adeilad ei ddatblygu’n sylweddol.

Disgrifiad

Saif yr adeilad i ffwrdd o’r heol o fewn llain helaeth, wedi’i amgylchynu gan goed aeddfed – gweddillion olaf ei leoliad âr. Yn y cefn mae maes parcio mawr.

Mae prif ran (a’r hynaf) yr adeilad deulawr hwn yn wynebu’r de-orllewin, gan ymestyn o’r gogledd-orllewin i’r de-ddwyrain. Mae ochr dde’r brif wedd – wedi’i gwneud o garreg rwbel ar hap wedi’i phaentio – yn cael ei awgrymu gan RCAHMW i fod yn hen adeilad allanol. Mae’n debyg mai’r rhan wedi’i rendro ar yr ochr chwith yw’r bwthyn gwreiddiol gydag estyniad diweddarach sylweddol, a adeiladwyd cyn 1875.  Mae dosbarthiad anghymesur o ffenestri aml-gwarel bach ar draws y tu blaen – ffenestri pren modern yn ôl pob tebyg. Uwchben y cyfan mae to llechi ar oleddf gyda chyrn simneiau brics coch.

Yn y cefn mae estyniadau helaeth â thoeau ar oleddf a adeiladwyd tua diwedd yr 20fed ganrif.

Rheswm

Mae’r adeilad presennol wedi ymgorffori bwthyn o’r 18fed ganrif/dechrau’r 19eg ganrif o darddiad anhysbys. Gwerth Esthetig a Hanesyddol. Er nad yw oedran y tafarndy’n hysbys ar hyn o bryd, mae ganddo werth cymunedol.

Cyfeirnodau

Archifau Morgannwg

 

RDC/S/2/1909/62

2 Fwthyn, ger bwthyn Felindre, Llanisien

1909 – Pensaer: Anhysbys. Datblygwr:  Mr W Williams

1 gynllun gan gynnwys gweddluniau.

Delweddau ychwanego

1875 OS Map showing the site of the Old Cottage pub Cardiff

Map 1875 yr AO

Lleoliad

Dweud eich dweud