Photo of The Mackintosh pub Cardiff

Mae’r rhestriad lleol arfaethedig yn ffurfio rhan o fersiwn ddrafft Rhestr adeiladau Caerdydd o ddiddordeb hanesyddol neu bensaernïol lleol - Tafarndai, Gwestai a Chlybiau (presennol a chynt).

Cyfeirnod Adeilad

27 The Mackintosh

Dyddiad

1881

Cyfeiriad

Mundy Place, CF24 4PZ

Download site boundary plan.

Ward

Cathays

Hanes

Ym 1880 priododd Harriet Richards, yr oedd ei theulu’n berchen ar Plasnewydd (Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Mackintosh erbyn hyn) a llawer o’r tir cyfagos, ag Alfred Mackintosh, pennaeth y tylwyth Mackintosh, a oedd â mwy fyth o dir yn yr Alban. Pan werthwyd y tir yng Nghaerdydd i’w ddatblygu, enwyd llawer o strydoedd ar eu hôl, yn ogystal â Gwesty Mackintosh, a sefydlwyd ym 1881.1

Roedd y gwesty’n gorfod dygymod â rhai digwyddiadau anodd yn ei flynyddoedd cynnar.  Ym 1883 cyhuddwyd Thomas Coles o dorri a chlwyfo Richard Hughes trwy daflu jwg o gwrw ato.  Ym 1901 cafodd gwladolyn o Ffrainc, Frederick Bidois, oedd yn byw yn Teras Cathays, ei gyhuddo o ymosod ar y tafarnwr Robert Bucknill, a gwrthod gadael y safle. Dyma’r pumed tro i’r diffynnydd gael ei gyhuddo.  Ym 1894 mae’r papurau yn cofnodi pwynt diddorol mewn hanes: Mewn cyfarfod o Gangen Caerdydd o Gymdeithas Dyngarol Merthyr, a gynhaliwyd yng Ngwesty Mackintosh, cafodd y penderfyniad canlynol ei basio’n unfrydol: Rhoi pleidlais ddiffuant o ddiolch i’r Arglwydd Bute, am ei gymwynas wrth dalu’r diffygion a achoswyd gan fethiant Banc Cynilo Caerdydd. (Roedd yr Arglwydd Bute wedi bod yn Llywydd Banc Cynilo Caerdydd pan fethodd ym 1886 oherwydd bod y cyfarwyddwyr wedi twyllo symiau mawr o arian).

Roedd y gwesty’n eiddo i fragdy William Hancock ym 1895 a gwnaed addasiadau ac ychwanegiadau yn yr un flwyddyn. Tua diwedd yr 20fed ganrif, roedd yn rhan o gadwyn Sizzling Pub a’r Stonegate Group. Mae’r Mackintosh bellach yn hysbysebu ei hun fel tafarn leol sy’n croesawu myfyrwyr yng nghanol Cathays, gan weini bwyd a chynnig byrddau pŵl a gardd gwrw fawr.2

 

1 Gweler y toriad o’r South Wales Daily News.

2 https://roathlocalhistorysociety.org/local-history/pubs/

Disgrifiad

Mae’r adeilad mewn lleoliad amlwg ar gornel Richard Street a Mundy Place. Mae’r adain ddeheuol sy’n wynebu Mundy Place wedi’i hadeiladu o frics llwydfelyn gyda chwrs plinth carreg Pennant isel a thriniaethau carreg (?) paentiedig addurnol drwyddi draw.

Mae’r brif fynedfa ar y gornel ffasedog, gyda llin-gwrs mowldin wy a dart cain ac esgytsiwn uwchben y drws. Uwchben, mae corbel garreg fawr yn cynnal y gornel ffasedog ar y llawr cyntaf sydd, yn ei dro, â chorbel â mowldin pigfain anferth yn cynnal y gornel â tho talcen slip ymwthiol gyda bargodion pren wedi’u mowldio.

Mae ffenestri’r llawr gwaelod yn ffenestri adeiniog pren, gydag uPVC ar y llawr cyntaf (yn disodli’r ffenestri dalennog ar ôl y flwyddyn 2000).

Mae adain hir yn troi i fyny Richard Street, wedi’i gosod ymhell yn ôl o’r ffordd, gyda golwg teras o dai wedi’i addasu arni. Wedi’i ffurfio mewn carreg Pennant llanw gyda thriniaethau carreg i giliau’r ffenestri. Mae mannau lle mae mewnlenwad rwbel ar hap yn dangos newidiadau dros amser nad ydynt yn cael eu deall yn dda ar hyn o bryd.

Rheswm

Tafarn wedi’i haddurno’n gyfoethog mewn lleoliad amlwg â ffurf bensaernïol ddiddorol. Gwerth Esthetig a Hanesyddol. Mae tua 140 mlynedd o wasanaeth yn rhoi Gwerth Cymunedol sylweddol i’r adeilad.

Cyfeirnodau

Archifau Morgannwg

 

BC/S/1/4656

Newidiadau i’r Gwesty, Gwesty Mackintosh, Mundy Place

1884 – Pensaer: Anhysbys – Datblygwr: R Bucknell

1 cynllun, dim gweddluniau

BC/S/1/10987

Newidiadau ac Ychwanegiadau i’r Gwesty, Gwesty Mackintosh, Mundy Place

1895 – Pensaer: G Thomas – Datblygwr: W Hancock & Co Ltd.

2 gynllun, dim gweddluniau

BC/S/1/34525

Toiled i fenywod, Gwesty Mackintosh, Mundy Place

1943 – Pensaer: G R H Rogers – Datblygwr: W Hancock & Co Ltd

1 cynllun, dim gweddluniau

BC/S/1/37763

Arwydd, Gwesty Mackintosh, Mundy Place

1948 – Pensaer: G R H Rogers – Datblygwr: W Hancock & Co Ltd

1 cynllun, dim gweddluniau

DCONC/6/78

1943 – Gwesty Mackintosh

Cynlluniau Posib

Delweddau ychwanego

Undated archive photo of The Mackintosh pub Cardiff

(© Brian Lee)

Lleoliad

Dweud eich dweud