Photo of the Butchers Arms pub, Cardiff

Mae’r rhestriad lleol arfaethedig yn ffurfio rhan o fersiwn ddrafft Rhestr adeiladau Caerdydd o ddiddordeb hanesyddol neu bensaernïol lleol - Tafarndai, Gwestai a Chlybiau (presennol a chynt).

Cyfeirnod Adeilad

04 The Butchers Arms

Dyddiad

Ailadeiladwyd 1932

Cyfeiriad

22 Heol-y-Felin, CF14 6NB

Download site boundary plan.

Ward

Rhiwbeina

Hanes

Nid yw’n glir beth yn union oedd yn sefyll ar y safle cyn yr adeilad presennol, ond mae map 1898 yr AO yn dangos tafarn o’r un enw yn y lleoliad hwn.

 

Ailadeiladwyd y safle ym 1932 yn ôl dyluniadau’r pensaer T. Elvet Llewellyn1 (o 59 Heol y Frenhines, Caerdydd) gan George Beames Yswain.2

 

Adeiladwyd y safle i’r ffurf gyffredinol a welir heddiw. Roedd gan y llawr gwaelod gyntedd fynedfa ganolog, gydag Ystafell De ac Ystafell Ysmygu gerllaw. Roedd yr annedd breifat yn y cefn (gogledd) ac roedd bar cyhoeddus ac ale fowlio yn y cefn (de). Yn wreiddiol, roedd gan yr adeilad ffenestri plwm â sawl cwarel yn nhu blaen y llawr gwaelod a ffenestri dalennog mewn mannau eraill (sydd wedi’u colli erbyn hyn). Roedd mynedfeydd ochr ar hyd y tu blaen ymwthiol, a oedd yn galluogi mynediad i lobïau o fewn yr adenydd ochr (sydd bellach wedi’u hamgáu gan ychwanegiadau diweddarach). Roedd gweithdy a garej yn yr iard gefn, gyda ‘man golchi’ pwrpasol ar gyfer ceir modur.

 

Gwnaed mân newidiadau ym 1943 gan yr un pensaer, gan gynnwys adolygu’r ceginau/cegin gefn breifat a siop danwydd newydd ynghlwm wrth y garej.

 

1 Am George Beames y mab, gweler yr Albany a’r New Inn, Heol Caerffili.

2 Dyluniodd Llewellyn nifer o dai a blociau o fflatiau ar draws Caerdydd yn y cyfnod rhwng y rhyfeloedd ac ar ôl y rhyfel diwethaf.

Disgrifiad

Dyluniwyd The Butchers Arms, Rhiwbeina gan y pensaer T. Elvet Llewellyn (ac fe’i adeiladwyd gan George Beames Yswain) yn yr arddull Celfyddyd a Chrefft gyda manylion clasurol. Mae gan yr adeilad wedd flaen tri bae cymesur gyda thri tho talcen slip serth â sbrocedi sy’n rhedeg yn ôl tuag at adain gefn ochrol. Mae’r bae canolog ychydig yn gilfachog. Mae toeau wedi’u gorchuddio gan deils plaen, gyda chyrn simneiau â phlastr garw ar ben y ddwy adain allanol gyda manylion corbelog i’r corunau mewn brics brown. Mae’r talcenni blaen yn cynnwys agennau awyru dellt.

 

Ar lefel y llawr cyntaf, mae ffenestri adeiniog teiran plwm sy’n agor o’r pen gyda myliynau carreg plaen a chapanau â rendrad ffurf cloch. Mae ffenestri adeiniog ychwanegol wedi’u gosod i’r ddwy ochr yn y bae canolog.

 

Ar y llawr gwaelod, mae portico canolog â tho gwastad gyda goruwchadail ffrîs plaen a 4 colofn Doraidd annibynnol (yn ongl sgwâr â’r tu allan). Mae’r drws ffrynt wedi’i ffurfio mewn pren gyda gwydriad chwe chwarel a thri phanel islaw. Mae ganddo ffrâm ddrws bilaster gydag arwyddion uwchben. Mae gan y baeau allanol ffenestri bae petryal gyda thoeau gwastad a fframiau wedi’u mowldio i’r casmentau 4 rhan (hefyd gyda myliynau maen).

 

Wedi’i osod yn ôl o’r wedd flaen, mae’r toeau serth yn gostwng i ddwy ochr yr adeilad i greu adenydd bach.

 

Mae nifer o ychwanegiadau unllawr diweddarach at yr ochrau a’r cefn.

 

Rheswm

Tafarn ddeniadol wedi’i hysbrydoli gan y mudiad Celfydydd a Chrefft mewn lleoliad amlwg a adeiladwyd gan bensaer cynhyrchiol o Gaerdydd. Bu tafarn o’r un enw yn y lleoliad hwn ers o leiaf 124 o flynyddoedd. Gwerth Esthetig a Hanesyddol. Mae’r adeilad presennol wedi gwasanaethu’r ardal am y 90 mlynedd diwethaf gan roi Gwerth Cymunedol sylweddol iddo.

Cyfeirnodau

Archifau Morgannwg

 

RDC/S/2/1932/92

1932 – Ailadeiladu Gwesty, Butchers Arms, Heol y Felin, Rhiwbeina – Pensaer: T Elvet Llewellyn – Datblygwr: George Beames Ysw

Cynlluniau a gweddluniau

 

RDC/S/2/1943/19

1943 – Addasiadau, Butchers Arms, Rhiwbeina – Pensaer: T Elvet Llewellyn – Datblygwr: George Beames a’i Feibion

Cynlluniau a Gweddluniau

 

DCONC/6/14a,b

1950-1955 Butchers Arms, Rhiwbeina – Cynlluniau o safle trwyddedig yng Nghaerdydd

Delweddau ychwanego

Drawing of the Butchers Arms, Rhiwbina, Cardiff

Cynllun yr hen adeilad, map 1901 yr AO

 

Early OS map

Lluniad 1932 gan T.E. Llewellyn

Lleoliad

Dweud eich dweud