Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

74

Lleoliad

Trowbridge

Cyfeiriad

Gwastadeddau Gwynllŵg – SoDdGA Rhymni a Llan-bedr Gwynllŵg

Cynigydd Safle / Agent

Ymddiriedolaeth Natur Gwent

Maint y Safle Arfaethedig

5700ha

Defnydd a Gynigir

Bioamrywiaeth a theithio llesol

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).